Back

ANGAJARE

PV selectie dosare

Concurs îngrijitor

Organizare concurs îngrijitor și muncitor

REZULTAT CONCURS BIBLIOTECAR -proba scrisă

PROCES VERBAL

SELECȚIE DOSARE – CONCURS BIBLIOTECAR

ANUNȚ

Liceul Tehnologic ,,Ion Ionescu de la Brad”

anunță

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Liceul Tehnologic ,,Ion Ionescu de la Brad”  organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractuale:

 • Un post de Bibliotecar școlar în învățământul preuniversitar, normă întreagă, perioadă determinată (personal didactic auxiliar) din sectorul Bugetar plătit din Fonduri Publice.

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiunile prevăzute în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;

i) curriculum vitae, model comun european.

Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Liceului Tehnologic ,,Ion Ionescu de la Brad” Horia-Neamț.

Condițiile generale pentru ocuparea funcțiilor contractuale sunt:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene și domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu reglementările legislative;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 8. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 9. nu a comis infracţiunile prevăzute în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către unitatea de învățământ organizatoare a concursului.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat şi de către unitatea de învățământ organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate.

Condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor contractuale sunt:

        –  Calificare atestată prin diplomă / adeverință curs de bibliotecomanie;

  – Cunoștințe de operare PC ( word, excel, internet, aplicații Google, etc.)

Bibliografia pentru desfășurarea concursului este următoarea:

– Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea bibliotecilor nr.334/31.05.2002, republicată și actualizată;

– Fișa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011;

– REGULAMENT de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare – ORDIN nr. 5.556/2011;

– Manualul bibliotecarului școlar, Atelier didactic, București 2003-Rudeanu Laura;

– Metodologia de aplicare a normelor ISBD(M).

Tematica de concurs este următoarea:

 1. Rolul bibliotecii şcolare

       Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar

 • Dezvoltarea colecţiilor

       Mijloace de completare a colecţiilor

       Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară

 • Evidenţa colecţiilor

      Proceduri de evidenţa publicaţiilor

      Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi legate   de primirea publicaţiilor)

       Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă preliminară pentru seriale)          Reguli de completare a R.M.F. şi R.I.

 • Catalogarea publicaţiilor

    Scopul catalogării publicaţiilor

        Tipuri de cataloage

        Organizarea cataloagelor

 1. Realizarea fişei bibliografice a cărţii        

    Zonele ISBD (M)

        Punctuaţia ISBD

 1. Clasificarea.

        Cotarea publicaţiilor       

        Scopul clasificării documentelor

        Clasificarea zecimală universală (clase, subclase, indici auxiliari);

        Tabele de autori. Semnul de autor

 1. Organizarea colecţiilor

       Organizarea bibliotecii

       Aranjarea cărţilor la raft

 1. Gestiunea bibliotecilor

       Predarea-primirea unei biblioteci şcolare

       Inventarul bibliotecilor

       Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare

 • Eliminarea din gestiune a publicaţiilor       

      Casarea publicaţiilor

      Proceduri de casare în biblioteca şcolară

 10.     Relaţii cu utilizatorii

       Regulamentul intern al bibliotecii şcolare

       Serviciul de împrumut şi sală de lectură

       Statistica de bibliotecă

       Marketingul de bibliotecă

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Etapa de concursData / perioada
Depunerea dosarelor27.09–17.10.2023 orele 9,00-13,00
Afișarea rezultatelor pentru etapa I a concursului (selecționarea dosarelor)18.10.2023 ora 13,00
Depunerea contestațiilor19.10.2023 orele 9,00-12,00
Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor19.10.2023 ora 16,00
Proba scrisă20.10.2023 orele 10,00-12,00
Afișarea rezultatelor pentru etapa II a concursului20.10.2023 ora 16,00
Depunerea contestațiilor23.10.2023 orele 9,00-12,00
Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor23.10.2023 ora 16,00
Interviu24.10.2023 ora 14,00
Afișarea rezultatelor finale (la sediu și pe sit)25.10.2023 ora 16,00

Relații suplimentare  se pot obține la sediul Liceului Tehnologic ,,Ion Ionescu de la Brad”, com.Horia, jud.Neamț, str.Alexandru Cel Bun, nr.115, tel: 0233 725 665.

Director,

Prof.Stan Viorel

CONCURS
PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ÎNGRIJITOR (cu atribuții de
ajutor de bucătar la Cantina Liceului), PERIOADĂ DETERMINATĂ (12
LUNI), NORMĂ ÎNTREAGĂ, DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN
FONDURI PUBLICE
(PERSONAL NEDIDACTIC, DEPARTAMENT ADMINISTRATIV
Programat la data: 23.08.2023, ora 10,00
Locul de desfăşurare a concursului: Liceul Tehnologic ,,Ion Ionescu de la
Brad’’ Com.Horia, Str. Alexandru cel Bun,Nr.115
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 02.08 – 18.08.2023, între
orele 9.00-12.00, la sediul unităţii, la secretariat – Com.Horia, Str. Alexandru
cel Bun, Nr.115
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr.
1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și
dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
a) Condiţii specifice:

 • minim studii generale;
 • persoană comunicativă, organizată, responsabilă, rezistentă la stres,
  rezistentă la efort, spirit de echipă, disponibilitate lucru în ture;
  b) Condiţii generale:
 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene,
  a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau
  cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 —
  Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
  atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
  unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii sau de vechime în specialitate sau, după caz,
  alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
  securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de
  corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției,
  infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post
  incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu
  excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea
  dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a
  desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față
  de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții
  sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019
  privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis
  infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum
  și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea
  Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare,
  pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
  DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
  Pentru sustinerea concursului de ocupare a postului de îngrijitor,
  dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 35
  din anexa la H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru
  privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul
  bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:
  ✓ formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
  ✓ copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
  potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
  ✓ copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat
  schimbarea de nume, după caz;
  ✓ copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă
  îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau
  instituția publică;
  ✓ copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru
  perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă
  ✓ certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  ✓ adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
  eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile
  sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverința
  care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului
  și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului
  sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare
  rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia
  certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii;
  ✓ curriculum vitae, model comun european.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele
  originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către
  secretariatul comisiei de concurs.
  Bibliografie:
 • Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și
  completările ulterioare
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și OMAI nr.163/2007
  pentru aprobarea normelor generale de aparare împotriva incendiilor, cu
  modificările și completările ulterioare
 • Regulamentul intern al unităţii scolare
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
  preuniversitar nr. 4183/2022
 • Ordinul Ministerului Sănătății nr 1955/1995 pentru aprobarea normelor de
  igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și
  tinerilor, cu modificările și completările ulterioare
  Concursul constă în:
 • Selecţia dosarelor : 21 august 2023
  Afişarea rezultatelor la sediul şi pe site-ul Liceul Tehnologic ,,Ion Ionescu de la
  Brad’’ Com.Horia, Str. Alexandru cel Bun,Nr.115, 18.08.2023, ora 12,00
  Termen depunere contestații: 21.08.2023 ora 15,00
  Termen soluționare contestații și afișare rezultate după contestații: 22.08.2023
  ora 15,00
 • Proba scrisă:
  data şi ora desfăşurării: 23 august 2023, ora 10,00,
  locul desfăşurării: Liceul Tehnologic ,,Ion Ionescu de la Brad’’ Com.Horia, Str.
  Alexandru cel Bun,Nr.115
  Afişarea rezultatelor la sediul şi pe site-ul Liceului Tehnologic ,,Ion
  Ionescu de la Brad’’ Com.Horia, Str. Alexandru cel Bun,Nr.115, 23.08.2023
  ora 15,00
  Termen depunere contestații: 24.08.2023 ora 12,00
  Termen soluționare contestații și afișare rezultate după contestații: 24.08.2023
  ora 15,00
 • Interviu:
  data și ora desfășurării: 25 august 2023, ora 10,00;
  locul desfăşurării: Liceul Tehnologic ,,Ion Ionescu de la Brad’’ Com.Horia,
  Str. Alexandru cel Bun, Nr.115
  Afişarea rezultatelor la sediul şi pe sit – 25.08.2023 ora 15,00
  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceul Tehnologic ,,Ion Ionescu de
  la Brad’’ Com.Horia, Str. Alexandru cel Bun,Nr.115, tel: 0233 725 665